การแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตรเครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศครั้งที่ 3

ระหว่างวันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม