การแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ
ทางด้านการเกษตร เครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ
ครั้งที่ 3

ระหว่างวันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม